I agree
By using this website, you agree to the storage of cookies, which we use to provide services, customize ads and analyze traffic.
Načítavam...
0
Your basket
Continue to checkout
sk en

Business conditions

spoločnosti RSDC s.r.o.
so sídlom Čalovská 16536/2, Bratislava 821 05

IČO: 51 189 810
DIČ: 2120643030
IČDPH: SK2120643030

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 123850/B na predaj tovarov prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.rsdc.sk

1.  ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.  Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti RSDC s.r.o., so sídlom Čalovská 16536/2, Bratislava 82105, IČO: 51 189 810 , DIČ: 2120643030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 89629/B (ďalej len predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.rsdc.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.  Obchodne podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese https://www.rsdc.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má úmysel nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovarov v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3.  Ustanovenia, ktoré nie sú upravené v obchodných podmienkach možno dohodnúť v kúpnej zmluve. Ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami v obchodných podmienkach.

1.4.  Ustanovenia obchodných podmienok sú neodlučiteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Na webovej stránke poskytovateľa sú obchodné podmienky uvedené aj v preklade do anglického jazyka a nemeckého jazyka. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi obchodnými podmienkami vyhotovenými v slovenskom jazyku a obchodnymi podmienkami vyhotovenými v anglickom jazyku a/alebo nemeckom jazyku, má prednosť znenie obchodných podmienok vyhotovených v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, pričom súčasťou kúpnej zmluvy môže byť aj jej preklad do anglického jazyka a/alebo nemeckého jazyka. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením kúpnej zmluvy v slovenskom jazyku a prekladom kúpnej zmluvy do anglického jazyka a/alebo nemeckého jazyka, má prednosť znenie kúpnej zmluvy v slovenskom jazyku.

1.5.  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté pravá a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúcich znení obchodných podmienok.

2.  UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.  Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri hocakej zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú považované predávajúcim za správne.

2.3.  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4.  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.  Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci neplní svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnou údržbou hardvéru a softvéru tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.  Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov ponúkaných predávajúcim k predaju, a to vrátane ceny jednotlivých ponúknutých tovarov. Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, okrem nákladov spojených s balením a dodaním tovaru. Ponuka tovarov a ceny tovarov ostáva v platnosti pokým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za iných individuálne dohodnutých podmienok. Celá ponuka tovarov umiestnená na webovom rozhraní obchodu je nezáväzná a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

3.2.  Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu. Ak nie je uvedené inak, náklady spojené s balením a dodaním tovaru sú kalkulované individuálne.

3.3.  Pre objednanie tovaru výplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:
    3.3.1.  objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
    3.3.2.  spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
    3.3.3.  informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne iba ako „objednávka“).

3.4.  Pred poslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “dokončiť objednávku”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky, potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenou v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Objednávka a potvrdenie objednávky sa považujú za doručené, ak ten, komu sú určené má k nim prístup na svojom elektronickom zariadení.

3.5.  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6.  Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá momentom doručenia prijatia objednávky kupujúcemu na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.8.  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.  CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.  Cena tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru na základe kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť spôsobmi uvedenými v časti doprava a platba.

4.2.  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním a balením tovaru.

4.3.  V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dni od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4.  V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu najneskôr pri doručení prijatia objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5.  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6.  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.7.  Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ju fyzicky s tovarom či v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.  Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z.“), nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

5.2.  Kupujúci je podľa ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. To neplatí v prípade uvedenom v predchádzajúcom bode č.5.1. obchodných podmienok ako ani v prípadoch, v ktorých podľa zákona nemôže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené v lehote do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci doručiť predávajúcemu na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho, ktoré sú uvedené v bode č.12.5. obchodných podmienok.

5.3.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu č. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva ruší od začiatku. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar spolu s doručením odstúpenia od zmluvy, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4.  V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa bodu č. 5.3. obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, predovšetkým za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

5.5.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu č. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu, a to v lehote do pätnástich (15) dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6.  Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikne. Nárok na náhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7.  Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8.  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.  PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.  Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.  Ak si kupujúci neprevezme tovar pri dodaní a ten sa vráti predávajúcemu ako nedoručený, je predávajúci oprávnený si pri opätovnom doručení účtovať poplatok za opätovné doručenie tovaru vo výške poštovného vypočítaného pri objednávke tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

6.3.  Pri osobnom odbere a platbe v mieste odberu je tovar rezervovaný na 3 pracovné dni. Po uplynutí tejto lehoty ma predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.4.  Pri osobnom odbere tovaru, ktorý je zaplatený vopred bezhotovostným prevodom je tovar uskladnený predávajúcim bezplatne 10 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty je tovar naďalej skladovaný predávajúcim maximálne 30 dní od prijatia objednávky, avšak za skladovací poplatok 3€ za kalendárny deň. Po 30 kalendárnych dňoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zaplatenia tovaru, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme, sa objednávka ruší a zákazníkovi sa platba vráti na ním zadaný bankový účet znížená o výšku skladovacieho poplatku, ktorý je v súčte 60 €.

6.5.  V prípade, ak nie je z dôvodov na strane kupujúceho možné tovar opakovane alebo iným spôsobom doručiť, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.6.  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto okamžite nahlásiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar nebol porušený.

6.7.  Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7.  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe ich reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar daného druhu obvyklé, že zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití tovaru uvádza alebo pre ktorý je vec obvykle používaná.

7.3.  V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci pravo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo opravou; ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich (6) mesiacov od dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nedokáže opak.

7.4.  Ak nejde o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o tovary použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).

7.5.  Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na jeho adrese. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdrží od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6.  Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamační poriadok predávajúceho.

8.  ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.  Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorskými právami. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnené zasahovanie či neoprávnené užitie programového vybavenia alebo ďalších súčastí tvoriacich webové rozhranie obchodu.

8.3.  Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretími osobami do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku využitia webovej stránky v rozpore s jej využitím.

9.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2.  Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej spoločne len ako „osobné údaje“).

9.3.  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4.  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

9.5.  Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

9.6.  Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v čistenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7.  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8.  V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ (bod č. 9.5.) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
    9.8.1.  požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
    9.8.2.  požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránili takýto vzniknutý stav.
Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predošlej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak predávajúci alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci pravo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

9.10.  Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť.

10.  POSIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1.  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2.  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy splniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas kedykoľvek podľa predchádzajúcej vety odvolať.

11.  DORUČOVANIE

11.1.  Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty, ktorá je uvedená na jeho užívateľskom účte.

12.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

12.1.  Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodní (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecné záväzných pravých predpisov.

12.2.  Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha ďalšiemu povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

12.3.  Ak je niektoré z ustanovení v obchodných podmienkach neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosti alebo neúčinnosti jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Dostupná len na písomné vyžiadanie kupujúceho.

12.5.  Kontaktné údaje predávajúceho. Adresa: RSDC s.r.o., Čalovská 16536/2, 82105, Bratislava, Slovensko. Adresa elektronickej pošty info@rsdc.sk.