I agree
By using this website, you agree to the storage of cookies, which we use to provide services, customize ads and analyze traffic.
Načítavam...
0
Your basket
Continue to checkout
sk en

Return policy

spoločnosti RSDC s.r.o.
so sídlom Čalovská 16536/2, 821 05 Bratislava

IČO: 51189810
DIČ: 2120643030

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 123850/B

na predaj tovarov prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese shop.rsdc.sk

1. Úvodné ustanovenia


Spoločnosť RSDC s.r.o.  so sídlom Čalovská 16536/2, 821 05 Bratislava, IČO: 51189810, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 85539/B (ďalej len „predávajúci“), vydáva tento reklamačný poriadok v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a s ustanoveniami § 612 - 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) na zabezpečenie  riadneho informovania kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátene údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na stránke internetového obchodu predávajúceho – shop.rsdc.sk

  

2. Právo na uplatnenie reklamácie


2.1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra, záručný list, manuál alebo iný dokument potrebný na používanie zakúpeného tovaru). Pri prípadnom osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu,  množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp.  iné zjavné vady reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti  zásielky, mechanickom poškodení tovaru, resp. jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru a dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú. Predávajúci za zjavné vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.


2.2. Mechanické poškodenie tovaru, ktoré nebolo zjavné pri jeho prevzatí, je nutné oznámiť e-mailovou správou na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú na internetovej stránke predávajúceho (shop.rsdc.sk) bezodkladne po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia.

2.3. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový tovar.

2.4. Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

2.5. V prípade, ak sa na zakúpenom tovare vyskytne počas záručnej doby vada, má kupujúci právo v zákonom stanovenej lehote vadu reklamovať. Reklamácia musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

3. Miesto uplatnenia reklamácie


3.1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese predávajúceho alebo  e-mailovou správou na adresu elektronickej pošty predávajúceho shop@rsdc.sk

3.2. Pri uplatnení reklamácie poštou je k reklamácii potrebné pripojiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry) a kontaktné údaje kupujúceho.

3.3. Ako dôkaz nákupu tovaru a včasného uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru), ktorý bol kupujúcemu doručený spolu s tovarom. V prípade, ak kupujúci nemôže nadobudnutie tovaru preukázať takýmto dokladom, nie je možné jeho reklamáciu prijať. Telefonické posudzovanie, resp. vybavovanie reklamácií je neprípustné.

3.4. Kupujúcemu, ktorý uplatnil reklamáciu na zakúpený tovar a táto bola prijatá, sa vydá  potvrdenie o prijatí  reklamácie a najneskôr do 30 dní  písomný doklad o spôsobe jej vybavenia. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu prostredníctvom e-mailovej správy ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem skutočností  uvedených v bode 3. tohto článku aj informáciu o spôsobe a predpokladanom čase jej vybavenia.

3.5. O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu informáciu formou e-mailovej správy.

4. Zodpovednosť predávajúceho


4.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruke).

4.2. Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru ak:

- kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy
- kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, alebo bol na vadu predávajúcim výslovne upozornený
- z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny
- vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným použitím
- boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie
- sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti


4.3. Za vadu nie je možné považovať:

- vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním
- vadu, ktorá vznikla neodborným ošetrovaním tovaru (pranie, žehlenie a pod.)
- úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov
- vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (roztrhnutím, prederavením, prerezaním, a pod.)

5.  Záručná doba


5.1. Podmienkou pre prijatie reklamácie je jej uplatnenie v záručnej dobe. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov (nevzťahuje sa na tovary podliehajúce skaze) odo dňa od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa vybaví reklamácia opravou, doba od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je kupujúci povinný po ukončení opravy si tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak sa vybaví reklamácia výmenou vadného tovaru za bezchybný, plynie pre nový tovar nová záručná doba znova odo dňa prevzatia tohto nového tovaru.

5.2. Prípadným vyhlásením v záručnom liste prípadne vydanom kupujúcemu, môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

5.3. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci odmietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia na náklady predávajúceho. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.4. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5.5. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar prijme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách tovaru vie, je povinná na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

6. Práva kupujúceho


6.1. V prípade odstrániteľných vád, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť výrobku, má kupujúci právo požadovať

- bezplatné, riadne a včasné odstránenie vád
- výmenu vadného tovaru za bezchybný, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.2. V prípade neodstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, alebo ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať, má kupujúci právo:

- požadovať výmenu vadného tovaru za bezchybný
- odstúpiť od kúpnej zmluvy (požadovať vrátenie peňazí v plnej výške proti vráteniu zakúpeného tovaru)

Ako neodstrániteľná vada sa posudzuje aj vada, ktorej reklamácia nebola vybavená do 30 dní od prijatia reklamácie.

6.3. V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni tomu, aby sa tovar užíval riadne ako tovar bez vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

6.4. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

7. Hygienické zásady


Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

8. Alternatívny spôsob riešenia sporov


Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na shop@rsdc.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


9. Záverečné ustanovenia


9.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho zverejnením na internetovej stránke shop.rsdc.sk spoločnosti RSDC s.r.o.

9.2. Spoločnosť RSDC s.r.o. si vyhradzuje právo na uskutočnenie prípadných neskorších zmien a doplnení Reklamačného poriadku, pričom uvedené zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť  dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na internetovej stránke shop.rsdc.sk.

9.3. Objednávateľ/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.